Agricultura

Agricultura reprezintă un sector de primă importanță în România, atât prin contribuția pe care o are în economia națională, cât și prin rolul său social vital. Cu o contribuție considerabilă la valoarea adăugată brută națională, sectorul agricol a jucat dintotdeauna un rol important pentru economia Românei.

Contribuția agriculturii României în Produsul Intern Brut (PIB) a fost întotdeauna ridicată. Ponderea înregistrată a scăzut în ultimul deceniu, însă oscilațiile agricole induc încă variații semnificative ale PIB. Astfel, dacă la începutul anilor 2000, contribuţia agriculturii României în VAB (valoarea adăugată brută a agriculturii, silviculturii și pescuitului, raportată la totalul valorii adăugate brute) era aproape de 12.0%, evoluţia sa se situează în prezent pe o curbă descendentă, pentru prima

dată coborând sub 10.0% în 2005 şi atingând nivelurile minime de 6.5% în 2007 şi de 6.7% în 2010.

Sectorul agricol și rural românesc continuă să aibă un potenţial de creştere substanţial, încă insuficient exploatat, restructurarea agriculturii şi revitalizarea economiei rurale reprezentând pârghii importante de dezvoltare economică a României.

În regiunea Nord-Est, suprafața fondului funciar, constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul din care fac parte, prezintă o valoare de 3.684.983 ha (anul 2013, sursa datelor INS). Din totalul acesteia, peste jumătate reprezintă suprafața agricolă (57.6%) formată în special din terenurile arabile (1.380.452 ha).

 

Contrar tendinţelor de la nivel naţional, producţia agricolă a judeţului Bacău a scăzut în ultima perioadă, diferenţa dintre nivelurile de producţie fiind mai însemnată decât media regiunii Nord-Est.

Producţia totală din județ s-a diminuat, schimbare datorată atât scăderii producţiei vegetale, cât şi a celei animale, în timp ce valoarea serviciilor agricole a crescut. Acestea plasează judeţul Bacău pe locul 4 în cadrul regiunii Nord-Est, după judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi.

Suprafața fondului funciar din comuna Parincea

La nivelul anului 2013, suprafața fondului funciar din comuna Parincea era de 6508 ha, dintre care 4714 ha reprezintă suprafața agricolă, iar 1794 ha suprafața neagricolă.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se observă că suprafața

arabilă reprezintă 77.8% din totalul suprafeței agricole. De asemenea, suprafața agricolă a comunei Parincea mai cuprinde și 18.5% pășuni, 1.9% fânețe, respectiv 1.4% vii și pepiniere viticole.

Cea mai mare parte din suprafața neagricolă de pe raza comunei Parincea este ocupată de păduri - 72.8%, următoarea pondere înregistrându-se pentru suprafața ocupată de construcții - 7.5%. Terenurile degradate și neproductive reprezintă 7.0% din totalul suprafeței neagricole de pe teritoriul comunei.

Căile de comunicații și căile ferate reprezintă doar 6.8% din totalul suprafeței neagricole din comuna Parincea. La nivelul județului Bacău, acestea înregistrează o pondere mai mică, doar 2.9% din totalul suprafeței neagricole de pe teritoriul județului.

Cea mai scăzută pondere revine suprafețelor ocupate cu ape și bălți. Acestea reprezintă doar 5.9% din totalul suprafeței neagricole a comunei Parincea.

Teritoriul județului Bacău dispune de resurse naturale pentru dezvoltarea unei agriculturi foarte diverse (cereale, plante tehnice, legume etc.). Ca urmare a aplicării prevederilor legii fondului funciar, 98.9% din totalul terenului agricol al județului a trecut în proprietate privată. De asemenea, aproximativ 98.0% din suprafața arabilă a județului Bacău a trecut în proprietatea agricultorilor individuali.
Conform datelor obținute în urma studiului asupra opiniei populației din comuna Parincea, realizat în ianuarie 2014, se observă că cei mai mulţi dintre localnici (32.8%) deţin suprafeţe de teren agricol cuprinse între 1.6 și 3 ha. Ponderea celor care dețin terenuri agricole mai mici de 0.5 ha reprezintă 28.8% din total.
Suprafețe de teren agricol mai mari de 3 ha dețin doar 15.1% dintre localnicii comunei.
Structura suprafeţei cultivate a cunoscut în ultimii ani importante modificări de la o structură dominată de cerinţele unei agriculturi de subzistenţă către una care va răspunde cerinţelor economiei de piaţă prin utilizarea cât mai completă a potenţialului arabil.
În comuna Parincea, la nivelul anului 2014, 36.0% din totalul localnicilor aveau culturi întinse pe suprafețe cuprinse între 1.6 și 3 ha. Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului, se poate observa că nu există diferențe semnificative între suprafața de teren deținută și cea cultivată, localnicii comunei Parincea cultivând terenul deținut.

Principalele culturi agricole
La nivelul județului Bacău, cea mai mare pondere din totalul suprafeței cultivate este în continuare ocupată de porumb, chiar dacă întinderea acestei culturi a scăzut în ultimii ani.
Alte culturi principale de pe raza județului Bacău sunt reprezentate de grâu, secară, orz și orzoaică. Acestea ocupă în prezent o suprafață de 18.871 ha. Suprafața ocupată de păioase este în creștere ușoară față de anul 2000.
Cultura cartofului din județ ocupă 5.137 din totalul suprafeței cultivate, reprezentând 2.7% din suprafața arabilă. Majoritatea culturilor de cartofi aparțin sectorului privat.
Județul Bacău mai este recunoscut și pentru culturile de plante uleioase, legume și plante de nutreț.
Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului realizat asupra opiniei populației din comuna Parincea în anul 2014, cei mai mulți localnici cultivă porumb pe suprafețele de teren proprii (52.9%). Datorită particularităților biologice, porumbul nu este pretențios față de planta premergătoare, el putând fi cultivat mai mulți ani pe același teren fără să se manifeste fenomenul de oboseală al solului.
O altă pondere ridicată este reprezentată de culturile de grâu de pe raza comunei Parincea. În ciuda costurilor ridicate de achiziție a îngrășămintelor, cultura grâului reprezintă 20.0% din totalul culturilor localnicilor. Fertilizarea lanurilor de grâu este motivată prin faptul că, în lipsa acestora, productivitatea este redusă, calitatea grâului este slabă, obținându-se mai mult grâu furajer și mai puțin grâu de panificație, care poate fi comercializat la prețuri mai bune.

9.3% dintre localnicii intervievați susțin că suprafețele proprii sunt ocupate cu lucernă, iar 8.6% cu viță de vie.
Chiar dacă principalele culturi agricole din comuna Parincea sunt ocupate cu porumb și grâu, există și localnici care cultivă alte cereale cum ar fi orzul sau orzoaica. Ponderea acestora reprezintă 2.1% din total.
Cultura cartofului înregistrează o pondere relativ scăzută din totalul suprafeței cultivate a comunei Parincea (1.4%).

Înapoi